Polityka prywatności

Informacje poniższe zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), w celu zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych oraz poinformowania Państwa o ich przetwarzaniu.

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest HARMONIQUE Sp. z o.o. z siedzibą w Trąbkach Wielkich przy ul. Towarowej 3 (dalej „My”, „HARMONIQUE” albo „Spółka”) właściciel serwisu internetowego www.harmonique.pl, (dalej „Serwis”).

 

Dane kontaktowe

adres e-mail: harmonique@harmonique.pl,

adres pocztowy: HARMONIQUE Sp. z o.o. ul. Towarowa 3, 83-034 Trąbki Wielkie.

 

Źródło Pani/Pana danych osobowych posiadanych przez HARMONIQUE

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z dokonywanymi transakcjami w Serwisach, składanymi zamówieniami mailowo lub telefonicznie, świadczonymi na rzecz Pani/Pana usługami.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez HARMONIQUE

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem w związku z dokonaniem transakcji zakupu w Serwisie, złożonym zamówieniem mailowo lub telefonicznie, świadczoną usługą, w tym do:

 • zakupu towarów i usług, w tym dokonywania transakcji w Serwisie, składania zamówień drogą elektroniczną (e-mail), telefonicznie i dokonania płatności za zakupione produkty i świadczone usługi;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia;
 • obsługi próśb, które do nas Pani/Pan skieruje (mailowo lub telefonicznie); kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • wydawania dyplomów i certyfikatów z ukończonych kursów, szkoleń, warsztatów itp.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu HARMONIQUE, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • realizacji wysyłki produktów;
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług realizowanego przez HARMONIQUE oraz badania poziomu jakości obsługi i satysfakcji klientów;
 • przeprowadzania konkursów, w szczególności wyłonienia zwycięzców konkursów oraz realizacji nagród;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych HARMONIQUE oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz HARMONIQUE między innymi pod kątem funkcjonalności Serwisów, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe?

Spółka wymaga podania danych: imię i nazwisko, ulica, numeru domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Panią/Panem, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Pana/Panią w Serwisie, telefonicznie czy mailowo. Jeśli z jakiegoś powodu nie poda nam Pan/Pani tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będzie mogła Pani/Pan korzystać z Serwisu w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.

W przypadku rejestracji konta na Serwisie wymagamy dodatkowo podania loginu i indywidualnego hasła dostępu do konta.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

 

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec HARMONIQUE w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; Pani/Pan cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Pani/Pan zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Pani/Pan zauważy, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciała Pani/Pan, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panią/Panem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Sytuacje w jakich może Pani/Pan sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/Pan znalazła/ł.

 

Komy udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Spółka może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, a także przewoźnikom realizującym usługi kurierskie i wysyłki.

Spółka może przekazać także dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Spółka przechowuje Pani/Pana dane osobowe w związku z dokonaniem przez Panią/Pana transakcji w Serwisie, telefonicznie czy mailowo, a także korzystaniem z naszych usług przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Spółkę polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.