Regulamin sklepu internetowego www.harmonique.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.hamonique.pl.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.hamonique.pl, jest prowadzony przez HARMONIQUE Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491463, NIP 8961536214, REGON 022318771.
 3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  • adres pocztowy: ul. Towarowa 3, 83-034 Trąbki Wielkie,
  • numer telefonu: tel.: 58 682 83 75,
  • adres poczty elektronicznej: harmonique@harmonique.pl.
 4. Regulamin Sklepu internetowego HARMONIQUE umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.hamonique.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
Konsument - jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Usługodawca/Sprzedawca – HARMONIQUE Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491463, NIP 8961536214, REGON 022318771,
Sklep internetowy HARMONIQUE - sklep internetowy prowadzony pod adresem www.hamonique.pl,
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360),
Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym,
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamowienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego,
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j Dz.U. z 2020 r. poz.287 ze zmianami).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Ceny wszystkich oferowanych Towarów i Usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 2. Ceny widniejące na stronie Sklepu internetowego HARMONIQUE, jak również opisy Towarów i Usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym HARMONIQUE kodów rabatowych upoważniających do zakupów Towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 4. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym HARMONIQUE konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym HARMONIQUE konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
 6. Strona Sklepu internetowego HARMONIQUE korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu internetowego HARMONIQUE jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i również urządzeniach mobilnych.
 7. Strona Sklepu internetowego HARMONIQUE posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym HARMONIQUE można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
 2. Klient podczas składania Zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu Zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt 2.
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym HARMONIQUE jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

 1. Sklepie internetowym HARMONIQUE istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
  • przelew na konto bankowe wskazane przez Sprzedawcę,
  • płatność za pobraniem,
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym Zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 2. Sklep internetowy HARMONIQUE umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych Przelewy24.
 3. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6 Dostawa

 1. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 2. Czas wysyłki Towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego HARMONIQUE i wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: Kuriera DPD.
 4. W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Zamówieniu.
 5. Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście w siedzibie HARMONIQUE. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu Towaru.
 6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamowienia.
 7. Koszt dostawy Towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.
 8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Towar staje się własnością Klienta.

§ 7 Odstąpienie do umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Towarowa 3, 83-034 Trąbki Wielkie; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy harmonique@harmonique.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w § 7 pkt 1 nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji).
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta).
 5. Koszt zwrotu Towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.
 6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 8. Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady używania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru.
 13. www.harmonique.pl  należy kierować pisemnie na adres Spółki wskazany w § 1 pkt 3 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres harmonique@harmonique.pl. Sklep w terminie 14 dni od daty zgłoszenia dokona rozpatrzenia zgłoszenia oraz poinformuje o tym zgłaszającego.

§ 8 Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres ul. Towarowa 3, 83-034 Trąbki Wielkie lub poprzez e-mail na adres harmonique@harmoniqe.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 9 Zasady publikowania opinii

 1. Każdy Kupujący/Klient może publikować opinie o Towarze/Usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu.
 2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. Kupujący/Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie internetowym HARMONIQUE.
 4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności sklepu internetowego HARMONIQUE, dostępnego na stronie www.harmonique.pl.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.harmonique.pl.
 4. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku.